Irma Coacht

Algemene Voorwaarden

Algemeen

Irma Coacht voor jongeren coaching, gevestigd in Nijmegen, is opgericht door Irma de Bruijn en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 5351697. 

Irma Coacht richt zich op jongeren tussen 12 en 25 jaar die vastlopen in het dagelijkse leven, niet lekker in hun vel zitten of op school stress ervaren, en hulp kunnen gebruiken bij het omgaan met deze problemen

De coaching vindt plaats op het praktijkadres, online of op een afgesproken plaats.

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke overeenkomsten van of met Irma Coacht.

In het kennismakingsgesprek wordt naar deze algemene voorwaarden verwezen. Eveneens zijn de algemene voorwaarden geplaatst op de website van Irma Coacht, www.irmacoacht.nl.

Vertrouwelijkheid en privacy

Irma Coacht verplicht zich tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens of in het kader van de coaching, tenzij een wettelijke plicht tot bekendmaking geldt. Voor overleg met derden in het belang van de cliënt, wordt altijd eerst toestemming gevraagd aan de cliënt en/of ouder(s)/verzorger(s).

Uitvoering van diensten

De coach van Irma Coacht zal haar werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van een coach verwacht mag worden.

Vrijblijvend en kosteloos kan er gebruik gemaakt worden van een kennismakingsgesprek tussen cliënt en/of ouder(s)/verzorger(s). Wanneer nodig zal in overleg met de cliënt en/of ouder(s)/verzorger(s) worden bepaald of het kind hierbij aanwezig is. Tijdens een kennismakingsgesprek wordt een advies gegeven betreft behandeling. De cliënt is uiteraard vrij om hiermee te doen wat hij/zij wil.

Een coaching sessie varieert in duur tussen 60-90 min. Een behandeling op afstand is altijd in. Bij een sessie in de praktijk wordt alles mondeling ter plaatse besproken.

De coach houdt een cliëntendossier bij waarbij de cliënt en/of ouder(s)/verzorger(s) ten alle tijden recht heeft op inzage van zijn eigen dossier. Het dossier wordt conform de wettelijke bewaartermijn in totaal 7 jaar bewaard.

De cliënt en/of ouder(s)/verzorger(s) verplicht zich middels het kennismakingsgesprek en gedurende de behandeling relevante informatie aan de coach te verstrekken.

De coach verplicht zich de cliënt en/of ouder(s)/verzorger(s) door te verwijzen naar een collega therapeut, psycholoog of arts, indien haar coaching niet toereikend is en/of andere zorg gewenst is.

Tarieven

Alle diensten die Irma coacht biedt, worden berekend volgens de gebruikelijke tarieven vernoemd op de website van Irma coacht. Het is raadzaam dat de cliënt en/of ouder(s)/verzorger(s) zich vooraf op de hoogte stelt van de tarieven.

Tariefswijzigingen worden minimaal 1 maand vooraf aangekondigd.

Kort overleg, telefonisch of per mail, is bij de begeleiding inbegrepen. Als er langere tijd nodig is (>15min.) voor een gesprek zal een afspraak gemaakt worden waarbij de dan geldende tarieven voor dergelijke afspraken gehanteerd worden.

Irma Coacht is jaarlijks op 1 januari gerechtigd tot aanpassing van de tarieven aan inflatie en marktconformiteit.

Betalingsvoorwaarden

Voor de betaling ontvangt u een betaalverzoek of factuur. De cliënt en/of ouder(s)/verzorger(s) van het kind verplicht zich om binnen 7 dagen na de factuurdatum het bedrag over te maken naar de rekening van Irma Coacht.

  • Irma Coacht
  • Nijmegen
  • Rekeningnummer: NL09 TRIO0254337562

Als er niet binnen de afgesproken termijn wordt betaald, stuurt Irma Coacht een betalingsherinnering. Als de cliënt en/of ouder(s)/verzorger(s) niet binnen 7 dagen na datum van betalingsherinnering aan hun verplichtingen voldoen, dan is Irma Coacht gerechtigd bij de tweede herinnering administratiekosten, namelijk 5,00 euro per nota, in rekening te brengen. Als na de tweede betalingsherinnering het verschuldigde bedrag nog niet is bijgeschreven op de rekening van Irma Coacht, volgens de aangegeven datum, is Irma Coacht genoodzaakt de vorderingen die zij op u heeft uit handen te geven aan derden. De kosten die hieraan verbonden zijn komen dan volledig voor uw rekening. Bij betalingsachterstand is Irma Coacht gerechtigd verdere behandeling op te schorten, totdat de cliënt en/of ouder(s)/verzorger(s) aan hun betalingsverplichtingen hebben voldaan.

Aansprakelijkheid

Bij lichamelijke en/of psychische klachten, raadt Irma Coacht u aan om eerst uw huisarts te raadplegen.

Irma Coacht is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel mogelijk voortvloeiende uit of in verband met de geboden diensten door Irma Coacht, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Irma Coacht.

De cliënt en/of ouder(s)/verzorger(s) is ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes, diens eigen gedrag en de consequenties hiervan, zowel gedurende de periode van coaching als de periode daarna. Betreffende alle adviezen die gegeven worden in het kader van coaching geldt dat Irma Coacht op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden kan worden voor de wijze waarop deze worden toegepast.

Irma Coacht is nimmer aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van meegebrachte eigendommen van de cliënt en/of ouder(s)/verzorger(s). Bij Irma Coacht is geen sprake van een resultaatsverplichting maar wel van een inspanningsverplichting. 

Klachtenregeling

Irma Coacht is geregistreerd bij het NIP en NVO Nederlandse Vereniging van Pedagogen en onderwijskundigen en voldoet hiermee aan de wettelijk gestelde eisen in het kader van de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ).

Irma Coacht zal alles in het werk stellen om de cliënt goed te begeleiden. Echter kan het voorkomen dat de cliënt en/of ouder(s)/ verzorger(s) toch niet tevreden zijn. Klachten voorafgaand aan, tijdens of na de verrichte diensten, dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na de afspraak schriftelijk te worden gemeld aan opdrachtnemer. De klacht dient te worden voorzien van een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving, zodat opdrachtnemer in staat is zo adequaat mogelijk te reageren. Indien er geen overeenstemming wordt bereikt, is de rechter in de woonplaats van de opdrachtnemer bij uitsluiting bevoegd om van de geschillen kennis te nemen.

Annulering

Als bij verhindering tenminste 24 uur van tevoren wordt afgezegd hoeft de voor u gereserveerde tijd niet in rekening te worden gebracht. Bij afzeggingen binnen 24 uur betaalt u de volledig kosten van de gereserveerde tijd. Tijdig verzetten van de afspraak is mogelijk, per e-mail of telefoon. U kunt ook de voicemail inspreken.

Irma Coacht behoudt zich het recht afspraken af te zeggen of te verzetten in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgeval of ernstige ziekte van familie of dierbare, waardoor Irma coacht en de cliënt en/of ouder(s)/verzorger(s) zo snel als redelijkerwijs mogelijk is een nieuwe afspraak maken. Er zullen in dat geval geen kosten in rekening worden gebracht.

Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten en/of afspraken tussen Irma Coacht en de cliënt en/of ouder(s)/verzorger(s), waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is het Nederlandse recht van toepassing. Irma Coacht is gehouden te handelen conform de wettelijke regelgeving. De rechten en plichten van cliënt en coach zijn onder meer vastgelegd in de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz).

Wijzigingen voorwaarden

Irma Coacht behoudt zich het recht om deze voorwaarden, zonder voorafgaande afkondiging, te wijzigen. Van toepassing is steeds de versie zoals die geldt ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Irma Coacht.

Overig

Irma Coacht stelt geen diagnoses en is nooit een vervanging van een medisch- of psychologisch specialist. Mocht tijdens de coaching blijken dat de cliënt andere gespecialiseerde hulp nodig heeft, dan kan het voorkomen dat Irma Coacht, in goed overleg met de cliënt en/of ouder(s)/verzorger(s), zal doorverwijzen naar een andere hulpverlener.